Welkom bij KSU Den Haag! // Welcome at KSU The Hague!

English text below*

Kraken… ’t is dat?

Zolang er woningnood is, zijn er mensen die hun woonrecht in langdurig leegstaande ruimtes opeisen. Dit wereldwijde fenomeen wordt ook wel kraken genoemd: het zonder toestemming van de eigena(a)r(esse) in gebruik nemen van een ongebruikt terrein, gebouw of een onderdeel daarvan. Nog altijd biedt kraken oplossingen; van het voorzien in woonruimte tot het creëren van ruimten voor sociale initiatieven.


Wat is het kraakspreekuur?
Kraakspreekuur (KSU) Den Haag is een solidariteitsinitiatief en informatiepunt voor- en door mensen die zich met woonstrijd bezig (willen gaan) houden. Heb je vragen over kraken? Zoek je hulp bij het organiseren van een actie tegen een dreigende huisuitzetting of de verkoop of sloop van sociale huurwoningen misschien? Kom dan langs bij het KSU!

Wat is het kraakspreekuur NIET?

Vaak komen mensen langs met de verwachting dat het KSU slaapplekken/woonruimte verstrekt. Helaas is dit niet het geval. Wat het KSU wel biedt is ondersteuning van mensen die zelf actief naar een plek op zoek zijn. Denk bijvoorbeeld aan het delen van info, ervaring en contacten die voor jouw situatie van toepassing kunnen zijn.

Waarom kraken?
Door het falende woonbeleid vallen veel mensen tussen wal en schip. Ondanks het nijpende tekort aan betaalbare woonruimte staan veel woningen in de Haagse regio onnodig en langdurig leeg. De daklozenopvang kampt ondertussen met een gigantisch beddentekort en de wachttijd voor een sociale huurwoning in Den Haag is inmiddels opgelopen tot ongeveer 12 jaar. Tegen deze achtergrond doen anti-kraak bureaus zich voor als de oplossing, maar door mensen in een precaire situatie te huisvesten, hollen zij het huurrecht alleen maar verder uit. Het is duidelijk dat overheid en bedrijfsleven de woningnood niet voor ons gaan oplossen. Als je van plan bent om zelf iets te gaan kraken, schroom dan niet om bij het KSU langs te komen en stuur ons een mailtje!

Contact
Op afspraak
Helmersstraat 124, 2513 SC Den Haag
ksu-denhaag[at]riseup.net

Meld langdurige leegstand

Het KSU doet ook onderzoek naar leegstand en speculatie. Mocht je van leegstaande panden weten of gevallen van vastgoedmisbruik in de Haagse regio vermoeden, meld het via ksu-denhaag[at]riseup.net.

*
English text:

Squatting… What the heck’s that?

As long as there’s housing shortage, there’ll be people claiming their right to housing in structurally vacant buildings. This worldwide phenomenon is generally being referred to as squatting: the act of taking into use an abondoned terrain, building or a part of the latter — typically without the owners consent. Until today squatting offers solutions; from providing space to live in, to the creation of spaces for social initiatives.

What is the kraakspreekuur?
Kraakspreekuur (KSU) Den Haag is a solidarity based initiative and infopoint for- and by people who are (or wish to become) active within the housing struggle movement. Do you have questions concerning squatting? Are you looking for help whilst organising an action against a threatening eviction or against the demolution of social houses perhaps? Come by the KSU!

What is the kraakspreekuur NOT?
Often people come by with the expectation that the KSU offers spaces to sleep or live. Unfortunately this isn’t the case. What the KSU does offer is support for people who themselves actively search for a place. Think about the sharing of information, experience and contacts that might be helpful and relevant for your situation for example.

Why squatting?
Due to the failing housing policy, many people fall between two stools. Despite the pressing shortage of affortable houses, many spaces in the region of The Hague remain empty unneccesarily and for long periods of time. Meantime the homeless shelters are jam-packed and the waiting time for a social house in The Hague has already risen to around 12 years. Against this backdrop property guardianship companies (anti-kraak) pretend to be the solution, but by luring people in precarious housing situations, they only further undermine tenancy law. It’s clear that both government and business aren’t going to solve the housing crisis for us. If you’re planning to squat a place, please don’t hesitate to drop by the KSU and send us an email!

Contact
By appointment
Helmersstraat 124, 2513 SC Den Haag
ksu-denhaag[at]riseup.net

Report structural vacancy
The KSU also researches vacancy and speculation. In case you’ve spotted empty buildings or suspect real estate abusses in the region of The Hague, please report it via ksu-denhaag[at]riseup.net.

Landelijke actiedag tegen het kraakverbod

Afgelopen zondag (15 september 2019) vonden in verschillende steden in Nederland acties plaats tegen het wetsvoorstel van de VVD en het CDA om kraakpanden voortaan sneller te kunnen ontruimen, door krakers het grondwettelijke recht op hun juridische verdediging en een eerlijk proces te ontnemen. Al staat het voorstel op gespannen voet met de beginselen van de rechtsstaat, het zou zeker de eerste keer niet zijn dat er een wet doorheen zal worden gedrukt waarmee het parlement de rechtspraak van de Hoge Raad en het Europese Hof aan haar laars lapt.

Bannerdrop entree Den Haag

Sinds de jaren ’60 fungeert kraken als actiemiddel met een signaalfunctie voor een falend woon- en leegstandsbeleid: de reden waarom een kraakverbod decennialang als onwenselijk werd gezien zónder daarmee samenhangende effectieve maatregelen om leegstand te voorkomen. Kraken mag dan sinds 2010 bij wet verboden zijn, de leegstand en woningnood zijn de afgelopen 10 jaar verdubbeld. En dus wordt er nog steeds gekraakt. De VVD en het CDA vinden niet leegstand en woningnood, maar kraken het probleem. Juist nu leegstand en woningnood steeds meer als een onhoudbaar maatschappelijk probleem wordt erkent, doen deze partijen alsof kraken een onoverkomelijk probleem is voor ondernemers en maken zich opnieuw hard voor een kraakverbod: deze keer zonder ook maar de schijn te wekken om ook de onderliggende problematiek aan te willen pakken. Omdat door deze wet de rechtspositie van krakers en precaire bewoners ernstig onder druk komt te staan en de historisch hoge leegstand en dakloosheid hiermee alleen maar verder zullen toenemen, werd een landelijke actiedag afgekondigd.

In Nijmegen werd een demonstratiemars op poten gezet

Spandoek in Den Bosch
Spandoek in Amsterdam

Eenzijdige effectuering Wet kraken en leegstand
Bijna 10 jaar geleden werd de Wet kraken en leegstand aangenomen, onder de voorwaarde dat niet alleen kraken, maar ook leegstand moest worden teruggedrongen. Waar kraken altijd een belangrijke stok achter de deur bij pandjesbazen was (en nog steeds is!), zouden gemeenten voortaan een actievere rol moeten spelen in de aanpak van speculatie met leegstaand vastgoed en verpaupering. Boetes voor structurele leegstand zijn echter nauwelijks opgelegd en dankzij de gigantische boost van leegstandsbeheer/anti-kraak is het voor speculanten alleen maar makkelijker geworden om leegstand te versluieren onder het mom van ‘bewoning door tijdelijke verhuur’.

Versnelling van de ‘kraakcarrousel’
In de toelichting van het voorstel suggereren initiatiefnemers Daniel Koerhuis (VVD) en Madeleine van Toorenburg (CDA) dat Amsterdam momenteel wordt overspoeld door criminele woonbendes, die dankzij de schorsende werking van het aanspannen van een kort geding nu maar al te gemakkelijk van pand naar pand zouden kunnen hoppen — de zogenaamde ‘kraakcarrousel’. “Dit gedrag van krakers is mogelijk omdat de wetgeving is ingericht op incidentele, losstaande misdrijven, waar het kraken zelf in toenemende mate een structureel karakter heeft”, schrijven ze. Sinds haar bestaansgeschiedenis als maatschappelijk fenomeen heeft kraken natuurlijk al een structureel karakter gehad, waarbij het oplossen van individuele woningnood hand in hand is gegaan met het aan de kaak stellen van maatschappelijke misstanden in de vastgoedsector. De kraakcarrousel heeft in die zin dan ook altijd bestaan, omdat de ontruiming van een gekraakt pand bij de op straat gezette krakers dikwijls werd opgelost door het kraken van een ander pand. Dat is dan meteen ook een te verwachten gevolg van het wetsvoorstel: geen stop van de carrousel, maar juist een verdere versnelling daarvan. Het wetsvoorstel is dus een klassiek schoolvoorbeeld van symboolpolitiek, om puntjes mee te scoren bij de eigen achterban.

Winst boven mensen

We kunnen de totstandkoming van deze initiatiefwet echter niet los zien van de steeds verdergaande criminalisering van daklozen en migranten (met vluchtelingencollectief We Are Here als meest aangewezen zondebok) en de verdere uitholling van het grondwettelijk en verdragsrechtelijk beschermde huisrecht. De VVD voert al jarenlang een ideologische loopgravenoorlog tegen assertieve mensen die niets bezitten — vóór alles om de belangen van de allerrijksten veilig te stellen. Want wie werkelijk van deze wet profiteert is een kleine minderheid met meerdere huizen, die in staat wil blijven om de druk op de beschikbare woningvoorraad verder op te blijven voeren om de miljoenen vervolgens voor hen binnen te laten harken. Omdat de initiatiefwet geen alternatief biedt voor het schrijnende tekort aan betaalbare woonruimten, komt dit voorstel aan als een harteloze trap na voor de minst vermogenden en meest kwetsbaren in de samenleving. In plaats van daklozen, urgent woningzoekenden en precair behuisden in bescherming te nemen, dreigt de overheid alleen maar meer mensen in situaties van woononzekerheid te dwingen.

In Amsterdam vond een herkraak-actie plaats, met een muzikale manifestatie voor de deur

In Wageningen kraakten studenten een industriepand

Ook in Utrecht werd gekraakt, maar de ME ging diezelfde avond nog over tot wederrechtelijke ontruiming

Laten we tenslotte niet vergeten dat kraken voor veel goeds staat. Van de openstelling van laagdrempelige, inclusieve ruimten die door iedereen kunnen worden gebruikt tot bestaansvoorwaarde voor de alternatieve creatieve infrastructuur en niet-commerciële uitgaans- en ontmoetingsplekken. En samen weten we nog altijd monumentale panden te behouden, die anders omver zouden worden gekegeld voor nieuwbouw van €800 plus. Samen maken we een heleboel waardevolle dingen mogelijk. Samen maken we een vuist tegen de uitverkoop van de stad!

Wij laten ons niet illegaal verklaren.
KRAKEN GAAT DOOR!

Spandoek in Den Haag

Studentenactie in Haagse Spoorwijk

Een groep internationale studenten van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten heeft afgelopen weekend haar intrek genomen in een drietal leegstaande woningen in de Haagse Spoorwijk. Gisteren maakte zij dit bekend aan het woonbedrijf en de advocaat van de staat, met de intentie om direct een kort geding te starten om onrechtmatige ontruiming — zoals vorige maand in de Surinamestraat weer het geval was — te voorkomen. Toen echter duidelijk werd dat de staat het huisrecht van de studenten zou eerbiedigen, werd het kort geding weer ingetrokken. Naast het voorzien in hun dringende behoefte aan woonruimte, wil het studentengezelschap met hun actie zichtbaarheid geven aan het schrijnende tekort aan betaalbare huisvesting in Den Haag.

De huizen zijn eigendom van wooncorporatie Haag Wonen, die twee jaar geleden aankondigde het vooroorlogse buurtje waar de woningen van de studenten deel van uitmaken te willen slopen. In de tussentijd is echter nog geen sloopvergunning aangevraagd en ook zijn er nog geen bouwplannen ingediend. Tegen de achtergrond van alarmerende woningnood vinden de studenten dat geen huis in de stad onnodig leeg zou mogen staan, maar juist zo lang mogelijk bewoond zou moeten blijven.

‘In een opleiding kun je niet wonen!’


De gemeente haalt alles uit de kast om universitaire opleidingen naar Den Haag te lokken (o.a. Universiteit Leiden, TU Delft, Erasmus Universiteit) en trekt jaarlijks vele miljoenen uit voor city branding, die het o.a. voor studenten aantrekkelijk moet maken om zich hier te vestigen. Betaalbare woonruimte biedt zij echter niet. Wat studenten hier wacht zijn wachtlijsten voor onbereikbare woningen, woekerhuren voor studentenhokken, couchsurfing tot ver buiten de stad en gedwongen verhuizingen door tijdelijke huur en anti-kraak. Dit jaar alleen al werden meerdere 1e-jaars- en uitwisselingsstudenten bij gebrek aan woonruimte genoodzaakt om hun studie in Den Haag af te breken en naar huis terug te keren.

De studenten stellen dat de woningnood een onhoudbare situatie is, waar nu eindelijk structurele oplossingen voor moeten worden afgedwongen. Ten eerste door paal en perk te stellen aan de uitverkoop van de stad. Ten tweede door toe te zien op efficient gebruik van de woningvoorraad en hoog in te zetten op het realiseren van betaalbare woonruimte in leegstaande gebouwen zonder woonbestemming.

Daarbij is het van belang dat de gemeente haar banden met de anti-kraakbedrijven voorgoed verbreekt. Immers, door de verantwoordelijkheid voor haar leegstaande vastgoed op zogenoemde leegstandsbeheerders af te schuiven, werkt de gemeente alleen maar meer verkapte leegstand in de hand. In veel anti-kraaksituaties wordt een zo klein mogelijk aantal rechteloze bewoners (in de dubieuze rol van betalende bewaker) over een zo groot mogelijke oppervlakte uitgespreid, waardoor grote delen van gebouwen jarenlang leeg blijven staan. Ondertussen worden miljoenen binnengehaald over de ruggen van woningzoekenden en neemt de druk op de woningmarkt alleen maar verder toe.

Als wonen een recht is, waarom blijft het dan voor velen onbereikbaar? Verwacht wordt dat de woningnood in de Nederlandse steden de komende jaren alleen maar verder toe zal nemen. Dat vraagt om solidaire actie, want wie niet kan wachten zal het recht op wonen moeten opeisen!